Privacy:

Welke informatie hebben wij van U en wat doen we er mee?

We vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de door U gevraagde werkzaamheden of informatieverstrekking. Verder gebruiken we naam, adres en woonplaats voor het verzenden van uw pakket en voor de facturering.

Uw gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt!

Wilt U weten welke informatie wij over U hebben opgeslagen, stuur dan een email via het contactformulier met uw gegevens naar ons en wij verstrekken U binnen 2 werkdagen alle informatie.

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens, zorgen ervoor dat onze website, telefoons en computers uptodate zijn en voorzien van virusscanners.

 

Datenschutz:

Welche informationen haben wir von Ihnen und was machen wir damit?

Wir bitten Sie nicht um mehr informationen wie unbedingt notwendig für die Ausführung der von Ihnen angeforderten arbeit oder für die bereitstellung von informationen. Wir verwenden auch Namen, Adresse und Wohnort für die zusendung Ihres pakets und für die administration (rechnung).

Ihre daten werden niemals ohne erlaubnis an dritte weitergegeben!

Wenn Sie wissen möchten, welche informationen wir über Sie gespeichert haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail über das kontaktformular mit Ihren daten und wir werden Ihnen alle informationen innerhalb von arbeitstagen zukommen lassen.

Wir gehen sorgsam mit Ihren daten um und stellen sicher, dass unsere website, telefone und rechner auf dem neuesten stand und mit virenscannern ausgestattet sind.

 

Privacy:

What information do we have from you and what do we do with it?

We do not ask for more information than is strictly necessary for the performance of the work you request or provide information. We also use name, address and place of residence for sending your package and for invoicing.

Your details will never be provided to third parties without your permission!

If you want to know what information we have stored about you, please send an email to us via the contactform with your details and we will provide you with all the information within 2 working days.

We handle your data carefully, ensure that our website, phones and computers are up-to-date and equipped with virus scanners.

 

Confidentialité

Quelles informations avons-nous de vous? Que faisons-nous avec?

Nous ne demandons pas plus d'informations que strictement nécessaire à l'exécution des travaux ou des informations que vous avez demandé. Nous utilisons également le nom, l'adresse et le lieu de résidence pour l'envoi de votre colis et pour la facturation.

Vos coordonnées ne seront jamais fournies à des tiers sans votre autorisation!

Si vous voulez savoir quelles informations nous avons stockées à votre sujet, veuillez nous envoyer un email via le formulaire de contact avec vos coordonnées et nous vous fournirons toutes les informations dans les 2 jours ouvrables.

Nous traitons vos données avec soin, veillons à ce que notre site web, nos téléphones et nos ordinateurs soient à jour et équipés de scanners antivirus.

Contactformulier / Contactform

Uw emailadres / your emailadres 
Onderwerp / Subject 
Uw bericht / your message 
Vul het volgende in ivxpjzbe Help ons om SPAM te voorkomen
  Send me a copy, Wilt U een copy van uw email